Dine Athens

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο www.dineathens.gr. Με την πλοήγηση αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής.

1. Δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας (αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, κ.α.) τα οποία παρέχονται από τις συσκευές σας (κινητά τηλέφωνα, tablet κ.α.) και τα πρωτόκολλά τους, όπως διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου και cookies στο μέτρο που είναι απαραίτητο.

2. Από που συλλέγουμε τα δεδομένα

Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο διαδικτυακό μας τόπο. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπου έχουμε νομική βάση προς τούτο, δηλαδή εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της Τραπέζης σχετικά με την επεξεργασία των επιγραμμικών δεδομένων από τα οποία θα εξάγουμε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και αποδοτικότητα του διαδικτυακού τόπου.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα), υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Και συγκεκριμένα, στην εταιρία διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, η οποία θα επεξεργαστεί τα δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία και στους συνεργάτες της, όπως στην εταιρία πληροφορικής και φιλοξενίας ιστοσελίδων.
Ο διαδικτυακός μας τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (πχ. social media ), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την Τράπεζα αλλά από τρίτα πρόσωπα. Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.dineathens.gr. αντιστοιχεί στο χρόνο τήρησης των «cookies» όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική Cookies και στις Ρυθμίσεις Cookies.

6. Ασφάλεια

Η Τράπεζα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

7. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

8. Με ποιόν τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • σε κάποιο από τα Καταστήματα του Δικτύου μας, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο ασκήσεως δικαιωμάτων,
 • μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας που είναι διαθέσιμο εδώ
 • στη Διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας
  - ταχυδρομικώς στην «Alpha Bank, Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών, Διαχείριση Ειδικών Υποθέσεων Πελατών, Σοφοκλέους 11, 105 59 ΑΘΗΝΑ», αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων που είναι διαθέσιμο εδώ, ή
  - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο SpecializedCustomerServicesUnit@alpha.gr
 • τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 326 0000

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Τράπεζα θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων. Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

9. Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε;

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

10. Επικοινωνία

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ALPHA BANK A.E.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 0000

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 105, 104 47 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 326 6953

Emailcontact-DPO@alpha.gr